How to Download Ayushman [PMJAY] Card 2024 & Online Apply @pmjay.gov.in

How to Download Ayushman [PMJAY] Card 2023 & Online Apply @pmjay.gov.in

Ayushman Bharat Yojana PMJAY)? 

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PM-JAY) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ।

PMJAY ਸਕੀਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ।

Ayushman Card Apply Online 2024

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ 2024 ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 

 • Following Instructions can be used by the Applicants to Apply Online Ayushman Bharat Card 2024 @ pmjay.gov.in.
 • Visit the above mentioned portal and click on Create ABHA Card.
 • Enter the Aadhar Card Number and then enter the OTP.
 • Now proceed for the application form and enter the details.
 • Upload Documents and Certificates to complete the registration.
 • Submit the application and wait for approval from authorities.
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ 2024 @ pmjay.gov.in. ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • Download Ayushman Card Online

 • ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
 • You can Download Ayushman Bharat Card 2024 @ pmjay.gov.in using the Following steps.
  • Visit pmjay.gov.in and click on Download Ayushman Card button.
  • Enter the Aadhar Card Number and then OTP to move ahead.
  • Check the Digital Copy of your Ayushman Card and then download it.
  • Take a print out and use it for availing cashless treatment in the empanelled hospitals
  • How to check hospital lists under PMJAY

  • Visit the Official Ayushman Bharat Website:
   • Go to the official Ayushman Bharat website. The website URL may vary depending on your state or Union Territory.
   • ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ URL ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • Hospital List Section:
   • Look for a section or option on the website that provides access to the list of empaneled hospitals. This section is usually labeled as “Hospital List” or something similar.
   • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੋ ਜੋ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀ” ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • Select Your State or UT:
   • Many Ayushman Bharat websites have options to select your state or Union Territory. Choose your location from the dropdown menu or list provided.
   • ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚੁਣੋ
  • Filter and Search:
   • Once you’ve selected your state or UT, you may see a list of hospitals and healthcare facilities that are empaneled under Ayushman Bharat.
   • You can typically filter the list by district, city, or other parameters to narrow down your search.
   • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
    ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • Search by Name or Location:
   • If you’re looking for a specific hospital or healthcare facility, you can often search by its name or location within the state.
   • ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰੋ:
    ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • View Hospital Details:
   • Click on the name of a hospital in the list to view its details, including contact information, address, and the medical services it offers under Ayushman Bharat.
   • ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • Map View (Optional):
   • Some Ayushman Bharat websites may offer a map view option, allowing you to see the empaneled hospitals on a map and select the one closest to your location.
   • ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਮੈਪ ਵਿਊ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • Contact the Hospital:
   • If you find a hospital that meets your needs, you can contact them directly for further information, appointment scheduling, or any other queries.
   • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।